Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14.) i članka 16. Statuta udruge „Zrinska garda Čakovec“ od 26. veljače  2010. godine, Skupštine udruge "Zrinska garda Čakovec", na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2015. godine , te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Udruge, na temelju članka 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/14 i 70/17) i članka 16. Statuta Udruge "Zrinska garda Čakovec" Skupštine Udruge na 19. sjednici održanoj 23. 2. 2018.,  donosi se čistopis

S T A T U T

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu žiga, pečata, zastave i lente Udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu, načinu sazivanja sjednica, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanja mandata, načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, te drugim pitanjima od značaja za rad i zakonito funkcioniranje Udruge.

 

Članak 2.

Naziv udruge je: "Zrinska garda Čakovec"

Skraćeni naziv udruge je: Zrinska garda Čakovec.

Sjedište udruge "Zrinska garda Čakovec" je u Čakovcu.

Udrugu zastupaju predsjednik i dopredsjednici.

Udruga je nestranačka, neprofitna i nevladina kulturna udruga, slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju osobne i zajedničke interese.

Udruga je pravna osoba.

Udruga može osnivati civilne ogranke u Hrvatskoj i inozemstvu sukladno važećim propisima strane države u kojoj se osnivaju. Ogranci nemaju svojstvo pravne osobe. Ograncima rukovodi Predsjedništvo Udruge preko predsjednika ogranka. Ogranci za svoj rad odgovaraju Predsjedništvu i Skupštini Udruge u skladu s odredbama Statuta i samostalni su u svom financiranju. U njihovim aktivnostima, zadaćama i djelovanju primjenjuju se odredbe Statuta Udruge, a o broju, nazivima i djelovanju tijela ogranaka izradit će se Poslovnik, kojeg će za svaki ogranak potvrditi Predsjedništvo Udruge.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Žigom sa znakom Udruge i pečatom s grbom Udruge potvrđuje se vjerodostojnost akata Udruge. Žig i pečat čuva predsjednik, odnosno glavni tajnik Udruge.

Žig sa znakom Udruge stavlja se na akte upravnih tijela Udruge koje upućuju pravnim osobama i građanima, a pečat s grbom Udruge stavlja se isključivo na svečane isprave Udruge.

Žig Udruge sastoji se od skraćenog naziva Zrinska garda Čakovec i grba Udruge, odnosno grba obitelji Zrinski u njegovim osnovnim heraldičkim obilježjima. Žig sa znakom Udruge je okrugla oblika, promjera 30 mm, izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg materijala, a služi za otiskivanje na papir ili drugu podlogu. U gornjem luku je natpis "Zrinska garda", u donjem oznaka sjedišta Udruge "Čakovec", a u središnjem dijelu je znak Udruge, odnosno grb obitelji Zrinski.

Pečat s grbom Udruge okruglog je oblika, promjera 40 mm, a izrađen je od kovine. U sredini pečata je Grb Udruge, odnosno grb obitelji Zrinski, a između dviju koncentričnih kružnica oko grba na gornjoj strani je polukružno ispisan naziv "Zrinska garda" Čakovec, a na donjoj strani su u pravilnome rasporedu ispisane riječi "Hrvatska-Croatia". Osim naziva "Croatia" ostale su riječi ispisane hrvatskim jezikom i latiničnim pismom. Pečat s grbom Udruge namijenjen je za utiskivanje u pečatni vosak izravno na ispravu ili u pečatni vosak u zaštitnoj drvenoj kutijici, koja se povezuje vrpcom u bojama državne zastave.

Zastava Udruge sastoji se od srebrne podloge na čijem je gornjem dijelu zlatnim slovima ispisan naziv Zrinska garda Čakovec, u sredini je grb Udruge, odnosno grb obitelji Zrinski u njegovim osnovnim heraldičkim obilježjima i bojama, ispod njega zlatnim je slovima u dva reda ispisano "Navik on živi ki zgine pošteno", a u donjem dijelu figurativno, i to u srebrnoj i crvenoj boji, nalaze se elementi iz grba Republike Hrvatske te je izveden natpis Hrvatska-Croatia.

Lenta Udruge je načinjena od svilene podloge srebrne boje na kojoj je u visini ramena hrvatski državni grb, nešto niže je zlatnim slovima izvezen natpis "Zrinska garda Čakovec" u tri reda, dok je ispod toga grb Udruge, odnosno grb obitelji Zrinski u osnovnim heraldičkim obilježjima i bojama. U donjem dijelu figurativno, i to u srebrnoj i crvenoj boji, nalaze se elementi iz grba Republike Hrvatske. Lentu u svečanim prigodama Udruge i u javnim svečanim prigodama na grudima (položenu od lijevog ramena prema desnom boku) nose predsjednik Udruge, nadzapovjednik povijesne postrojbe i kuma zastave. Lenta se ne nosi na zimski kaput. Lentu predsjednika Udruge mogu nositi predsjednik Skupštine, dopredsjednik Udruge ili drugi članovi Predsjedništva Udruge ukoliko ih zbog svog izostanka ili spriječenosti ovlasti predsjednik Udruge.

 

Članak 5.

Udrugu zastupa njezin predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednici ili član Predsjedništva kojeg ovlasti Predsjedništvo Udruge.

 

II. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 6.

Ciljevi Udruge su zaštita i promocija kulturne i umjetničke ostavštine obitelji Zrinski i Frankopan te zaštita i promocija hrvatske kulture i umjetnosti u Hrvatskoj i u inozemstvu, kao i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Sukladno ciljevima Udruga djeluje na području kulture, umjetnosti, branitelja i stradalnika.

Udruga "Zrinska garda Čakovec" obavljat će sljedeće djelatnosti:

- štititi i promicati povijesnu, kulturnu i vojničku ostavštinu hrvatske plemićke i banske obitelji Zrinski, i to posebno kroz proslavu spomendana Zrinskih i Frankopana,

- poticati ili organizirati kulturne, zabavne, znanstvene i druge aktivnosti s ciljem promicanja povijesne ostavštine obitelji Zrinskih i Frankopana, te jačanja njihova moralnog utjecaja na građanstvo da se primjer njihove vjere, nade, ljubavi i težnje za pravednošću, slobodom i neovisnošću dalje ugrađuje u hrvatski nacionalni i kulturni identitet, društveni napredak i sve ciljeve koji vode općem razvoju društva,

- sustavno i osmišljeno pohađati i povezivati članove Udruge s gradovima i općinama Zrinskih u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama,

- osmišljavati različite aktivnosti sa svrhom turističkog prepoznavanja Čakovca kao grada Zrinskih i Međimurja kao županije Zrinskih,

- popularizirati vojničku baštinu obitelji Zrinskih osnivanjem i djelovanjem počasne postrojbe pod nazivom Zrinska garda Čakovec,

- sudjelovati u osmišljavanju korištenja i podupirati obnovu i održavanje kompleksa Zrinskoga grada u Čakovcu, Svete Jelene u Šenkovcu, spomenika Nikoli Zrinskom u Čakovcu i Gornjem Kuršancu, spomenika "Oproštaj" u Čakovcu, lokacije razorene utvrde Novi Zrin kod Donje Dubrave i svih ostalih objekata i spomenika Zrinskih na području Međimurske županije i Republike Hrvatske,

 • promicati hrvatsku povijest i kulturu u domovini i inozemstvu,
 • promicati vrijednosti Domovinskog rata.

 

Članak 7.

Povijesna postrojba Zrinska garda Čakovec djelovat će kao dio središnjice udruge "Zrinska garda Čakovec", a koristit će se u svečanim prigodama obilježavanja državnih, županijskih, gradskih, općinskih i vjerskih blagdana, obilježavanja spomendana pogubljenja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana i ostalim nadnevcima vezanim zu obitelj Zrinski, te u drugim svečanim prigodama.

 

Članak 8.

Udruga može obavljati samo djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi propisani ovim Statutom, a u skladu sa Zakonom.

Udruga svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove.

Sredstva Udruge mogu se koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruje svrha utvrđena Statutom i pravilnicima.

 

Članak 9.

Djelatnost Udruge građana i svih njezinih tijela je javna.

Sjednice tijela Udruge ne mogu biti zatvorena za javnost, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa narušavanja javnog reda i mira, interesa maloljetnika i eventualno ograničenog kapaciteta prostora u kojem se sjednica održava.

Javnost rada Udruge utemeljena je na demokratskim načelima i osigurava se pravodobnim i istinskim izvješćivanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz rada i djelovanja Udruge.

Svi članovi Udruge imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona o udrugama, te pravo uvida u rad tijela i odluka koje ona donose.

O radu i djelovanju Skupštine Udruge i njezinih tijela vode se zapisnici koji su dostupni svim članovima Udruge i pohranjuju se u pismohrani.

Javnost rada i djelovanja prema ostalim građanima koji nisu članovi Udruge osigurava se odgovarajućim pisanim izvješćima i javnim priopćenjima u sredstvima javnog informiranja, časopisima, biltenima, omogućenom uvidu u spise i dokumente Udruge te internetskim pristupom na adresi: www.zrinska-garda.hr

Za javnost rada odgovaraju predsjednik Udruge, predsjednik Skupštine, Predsjedništvo Udruge, glavni tajnik i osoba koju ovlasti Predsjedništvo Udruge.

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom udruge "Zrinska garda Čakovec" može biti svaki punoljetni, pošteni i moralni državljanin Republike Hrvatske ili pripadnik Hrvatskoga naroda, a član civilnog ogranka u inozemstvu isto takav hrvatski državljanin ili građanin strane države u kojoj se osnivaju ogranci ukoliko prihvaća ovaj Statut, te ukoliko preuzme obveze koje proizlaze iz članstva Udruge.

Udruga ima slijedeće oblike članstva:

 • članovi utemeljitelji (nazočni članovi prvoj sjednici inicijativnog odbora i nazočni članovi osnivačke Skupštine)
 • redoviti članovi Udruge
 • članovi podupiratelji (pravne i fizičke osobe koje pomažu rad Udruge ali djelatno ne sudjeluju u njezinom radu i odlučivanju, osim savjetodavno), a mogu osim hrvatskih biti i strani državljani
 • počasni članovi
 • začasni gardisti (koji ostaju u Udruzi kao redoviti članovi)
 • počasni predsjednik Udruge
 • počasna kuma zastave
 • počasni nadzapovjednik.

Redovito članstvo se stječe upisom u upisnik članova i uplatom članarine i upisnine, i to nakon svečanog prijema u Udrugu polaganjem prisege i upisom u upisnik članova Udruge.

Novi članovi primaju se u Udrugu na temelju odluke Predsjedništva o primanju, a uvode se u članstvo Udruge u pravilu 30. travnja, na dan obljetnice osnutka Udruge. Mogu se primati i u drugim prigodama o čemu odlučuje Predsjedništvo, i to na posebnim svečanostima prema važećem Obredniku i u nazočnosti članova Predsjedništva, predsjednika Skupštine, Nadzornog odbora i Suda časti te ostalih uzvanika. Novi članovi moraju prije prijema u Udrugu stažirati najmanje šest mjeseci kada se prati njihova aktivnost u događajima koje organizira Udruga, a o prestanku ili produljenju pripravništva odlučuje Predsjedništvo.

Upisnik se vodi za svaku kalendarsku godinu, a zaključuje se s danom 30. siječnja tekuće godine. Nakon tog nadnevka Predsjedništvo utvrđuje točan popis upisanih članova za tekuću kalendarsku godinu.

Počasni članovi su oni pojedinci koji doprinose ugledu Udruge, a nisu njezini redoviti članovi. Počasne članove bira Skupština na prijedlog pojedinih članova Predsjedništva.

Razlozi za prijam u članstvo moraju biti pisano obrazloženi.

Upisnik članova Udruge, uključujući i počasne članove, vodi glavni tajnik Udruge.

Upisnik članova Udruge vodi se elektronički na način da je u svakom momentu moguće izraditi pisani dokument, koji upućuje na popis članova i koji je u svakom momentu dostupan na uvid svim članovima Udruge, te nadležnim i nadzornim tijelima na njihov zahtjev.

Popis članova Udruge sadrži najmanje slijedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • datum rođenja,
 • OIB,
 • mjesto boravka,
 • datum pristupanja Udruzi,
 • datum prestanka članstva,
 • kategorija članstva.

Pravna osoba svoje članstvo u Udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

 

Članak 11.

Prava i obveze redovitih članova Udruge "Zrinska garda Čakovec" su:

- bavljenje aktivnostima Udruge

- da biraju, te da budu birani u tijela Udruge,

- da budu upoznati s radom Udruge i njezinih tijela, te s materijalno-financijskim poslovanjem,

- da djelatno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju djelatnosti Udruge,

- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge,

- da se pridržavaju odredaba Statuta,

- da redovito plaćaju članarinu,

- da čuvaju, jačaju i unapređuju ugled Udruge.

 

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- istupanjem iz redovitog članstva, (prestankom redovitog članstva prestaju važiti izabrane dužnosti pojedinog člana),

- isključenjem iz članstva (na osnovu odluke Suda časti zbog nanošenja štete ili narušavanja ugleda Udruge - na odluku Suda časti postoji pravo žalbe Skupštini),

- zbog neplaćanja članarine unatrag dvije godine,

- smrću,

- prestankom rada Udruge.

O prestanku članstva u Udruzi odlučuje Predsjedništvo, osim po odluci Suda časti o isključenju, koju mora potvrditi Skupština kao drugostupanjsko žalbeno tijelo, a do potvrđivanja Skupštine članstvo je u mirovanju te ne postoje prava i obveze osobe na koju se odnosi odluka Suda časti. Podatke u upisnik unosi glavni tajnik Udruge.

Predsjedništvo može privremeno, najduže do jedne godine, zbog nanošenja štete radu, ugledu i časti Udruge staviti nečije članstvo u mirovanje, a za konačno postupanje u tom roku pokrenuti postupak pred Sudom časti.

 

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Redoviti članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno ili preko izabranih tijela uprave.

Udruga ima Skupštinu, Predsjedništvo, Predsjednika Udruge, dopredsjednike Udruge, Predsjednika Skupštine, glavnog tajnika, Likvidatora, Nadzorni odbor, Sud časti, Statutarnu komisiju, Nadzapovjednika, Zapovjednika, Kumu zastave i Časno savjetodavno vijeće.

 

Skupština

Članak 14.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja Udrugom koja se sastaje najmanje jednom godišnje, i to redovite sjednice do 28. veljače tekuće godine. Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Skupština ima predsjednika koji se bira iz redova redovitih članova Udruge na rok od dvije godine te može biti ponovno biran. Redovnu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine na prijedlog Predsjedništva Udruge ili na zahtjev dvije trećine članova Predsjedništva. Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine na zahtjev dvije trećine članova Predsjedništva ili polovice redovitih članova Udruge, i to na temelju njihovog pisanog zahtjeva, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva saziva sjednice Skupštine i njima rukovodi. Pozivi s datmom, vremenom, mjestom održavanja, dnevnim redom i dostupnim materijalima za sjednicu Skupštine dostavljaju se svim redovitim članovima Udruge sedam dana prije dana održavanja Skupštine. U iznimnim slučajevima poziv za održavanje sjednice Skupštine s dnevnim redom može se objaviti i u lokalnim tiskovinama. Izmjene i dopune dnevnog reda redovne ili izvanredne sjednice Skupštine moraju se dostaviti predsjedniku Skupštine, odnosno sazivaču Skupštine, najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Skupštine, i to u pisanom obliku s obrazloženjem.

Kandidature za predsjednika Udruge, dopredsjednike Udruge, predsjednika Skupštine, glavnog tajnika, predsjednika Nadzornog odbora, predsjednika Suda časti, nadzapovjednika, kumu zastave i zapovjednika dostavljaju se u pisanom obliku Predsjedništvu Udruge najkasnije pet dana prije održavanja sjednice Skupštine.

 

Članak 15.

Sjednice Skupštine u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Skupštine saziva Predsjedništvo Udruge. Sjednicama Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti osoba koju izabere natpolovična većina redovitih članova Udruge nazočna sjednici Skupštine. Verifikacijska komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika biraju se između nazočnih članova Skupštine, a zapisnik pohranjuje i čuva tajnik Udruge. Za pravovaljan rad Skupštine potrebna je nazočnost više od polovine redovitih članova Udruge. Ukoliko se u roku od pola ure od početka zakazanog termina održavanja Skupštine ne odazove potreban broj članova, odluke se donose natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova, ali ne manje od jedne trećine. Kvorum se utvrđuje na početku sjednice Skupštine.

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima udruge, a u iznimnim slučajevima Skupštinu može sazvati i Likvidator.

 

Članak 16.

Skupština:

- donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te druge akte utvrđene Statutom,

- utvrđuje svrhu i politiku razvitka Udruge,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, usvaja godišnje financijsko izvješće

- donosi odluku o promjeni sjedišta Udruge,

- donosi poslovnik o svom radu,

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti,

- donosi odluku o statusnim promjenama,

- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge, Predsjedništva, predsjednika i tijela Udruge,

- bira i razrješuje predsjednika Udruge, predsjednika Skupštine, dopredsjednike Udruge,  nadzapovjednika, zapovjednika i kumu zastave te počasnog predsjednika Udruge, počasnog nadzapovjednika i počasnu kumu zastave,

- bira i razrješuje dužnosti ostale članove Predsjedništva i drugih radnih tijela,

- na prijedlog Predsjedništva Udruge potvrđuje osnivanje ili raspuštanje ogranaka, odbora i sličnih radnih tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće

- proglašava počasne članove Udruge,

- odlučuje o prestanku postojanja i rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge

- obavlja i druge poslove iz svog djelokruga određene zakonom i Statutom, koji ovim Statutom nisu stavljeni u ovlast Predsjedništva ili drugog tijela,

- imenuje i razrješuje Likvidatora.

 

Članak 17.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Glasovanje je u pravilu tajno, a može biti i javno o čemu odlučuje Skupština.

Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju nazočni redoviti članovi Udruge.

Svaki ogranak u Skupštini Udruge daje jednog zastupnika do trideset članova, dva zastupnika od trideset do šezdeset članova i t.d.

Ako kandidati za pojedinu dužnost dobiju jednak broj glasova, a ne natpolovičnu većinu nazočnih, tada se glasovanje ponavlja. Ako i u drugom krugu dva kandidata dobiju jednak broj glasova tada se glasovanje opet ponavlja. Ako i u trećem krugu glasovanja oba kandidata dobiju jednak broj glasova tada je izabran onaj kandidat koji je duže član Zrinske garde Čakovec što se utvrđuje uvidom u upisnik redovitih članova.

 

Predsjedništvo

Članak 18.

Predsjedništvo Udruge sastoji se od jedanaest (11) članova, koje bira Skupština na rok od dvije godine iz redova redovitih članova Udruge.

Članovi Predsjedništva Udruge istodobno čine i Stožer povijesne postrojbe "Zrinska garda Čakovec". Predsjednik, dopredsjednici, nadzapovjednik, zapovjednik i kuma zastave istodobno su i članovi Predsjedništva Udruge i mogu biti ponovno birani. Ostalih pet članova biraju se također na rok od dvije godine i mogu biti ponovno birani.

Zapovjednik i još jedan pripadnik povijesne postrojbe kojeg predlažu gardisti predstavnici su gardista u Predsjedništvu, odnosno Stožeru Udruge, a biraju se na rok od dvije godine i mogu biti ponovno birani.

Skupština redom bira predsjednika, predsjednika Skupštine, dopredsjednike, nadzapovjednika, zapovjednika i kumu zastave, a zatim bira i ostalih pet članova Predsjedništva na prijedlog redovitih članova Udruge nazočnih sjednici Skupštine.

 

Članak 19.

Predsjedništvo se sastaje po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik Udruge saziva sjednice i rukovodi radom Predsjedništva. U slučaju  spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sjednice Predsjedništva saziva i njima rukovodi dopredsjednik Udruge ili član Predsjedništva kojeg ovlasti predsjednik ili Predsjedništvo Udruge.

Predsjedništvo pravovaljano odlučuje kada je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. Predsjedništvo donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. O sjednicama Predsjedništva vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik Predsjedništva, a supotpisuju ga glavni tajnik i predsjednik.

Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik Udruge, koji je ujedno predsjednik Predsjedništva. Sjednice Predsjedništva sazivaju se u pravilu pisanim putem uz dostavu poziva s datumom, vremenom i mjestom održavanja te dnevnim redom i dostupnim materijalima, i to najmanje tri dana prije dana održavanja sjednice. U izuzetnim slučajevima sjednice Predsjedništva se mogu sazvati telefonskim pozivom. Zapisnik pohranjuje i čuva glavni tajnik Udruge. Uvid u zapisnik imaju pravo svi redoviti članovi Udruge. Na sjednice Predsjedništva mogu se pozivati predsjednik Skupštine (ukoliko nije redoviti član Predsjedništva), predsjednik i članovi Nadzornog odbora, predsjednik i članovi Suda časti ili drugih radnih tijela te svi redoviti članovi Udruge ukoliko mogu doprinjeti lakšem i jednostavnijem rješavanju problematike o kojoj raspravlja Predsjedništvo.

Uz poziv i materijale za sjednicu Predsjedništva dostavlja se i kraći zapisnik s prethodne sjednice kojeg na početku nove sjednice potvrđuju nazočni članovi Predsjedništva.

 

Članak 20.

Predsjedništvo:

- ustrojava i vodi rad, usmjerava djelovanje i poslovanje Udruge između sjednica Skupštine,

- skrbi o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine,

- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te Programa rada što ih donosi Skupština,

- imenuje dozapovjednike povijesne postrojbe (najviše 5), i to na rok od jedne godine, te im utvrđuje zadaće,

- upravlja imovinom Udruge, utvrđuje financijski plan, financijska izvješća i odlučuje o korištenju sredstava,

- priprema materijale i podnosi izvješće o radu Skupštini,

- priprema godišnje financijsko izvješće,

- izrađuje godišnji kalendar nastupa popovijesne postrojbe,

- odlučuje o visini upisnine i članarine, te o visini nagrada i naknada,

- donosi druge akte iz svog djelokruga,

- predlaže počasne članove Udruge,

- imenuje radna tijela ili počasno-savjetodavna tijela prema potrebi i određuje im prava, obveze i zadaće,

- imenuje duhovnika te proslijeđuje njegovo imenovanje na potvrđivanje mjesnom ordinariju

- donosi odluku o računopolagaču,

- bira rizničara,

- rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvješćuje Skupštinu na njezinoj prvoj sjednici,

- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima Udruge i obvezama koje mu povjeri Skupština.

Predsjedništvo podnosi godišnje izvješće Skupštini o svom radu.

Predsjedništvo može izabrati tajnika Predsjedništva koji brine o pripremi sjednica u suradnji s predsjednikom i glavnim tajnikom, zatim o provedbi zaključaka i odluka Predsjedništva i izvršava druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo. Za svoj rad odgovara predsjedniku Udruge i Predsjedništvu. Tajnik Predsjedništva nije član Predsjedništva, poziva se na sjednice, vodi zapisnik, sudjeluje u radu Predsjedništva ali nema pravo glasovanja. Mandat tajnika Predsjedništva traje koliko i mandat Predsjedništva koje ga je izabralo.

 

Članak 21.

Za rad Predsjedništva članovi Predsjedništva odgovaraju pred Skupštinom Udruge.

Skupština može razriješiti predsjednika Udruge, predsjednika Skupštine, dopredsjednike, člana Predsjedništva, Predsjedništvo u cjelini, Nadzorni odbor, Sud časti i ostala radna tijela i dužnosnike ukoliko smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili da nisu izvršili odluke Skupštine, te time nanijeli značajnu štetu.

Predsjedništvo u cjelini ili pojedini član Predsjedništva opozivaju se prema postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Predsjedništva mogu podnijeti predsjednik Udruge ili najmanje deset redovitih članova Udruge, i to u pisanom obliku.

 

Članak 22.

Osoba ovlaštena za zastupanje

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva Udruge,
 • odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 

Predsjednik Udruge

Članak 23.

Dužnost predsjednika Udruge "Zrinska garda Čakovec" je dragovoljna i može je obavljati samo državljanin Republike Hrvatske.

Za Predsjednika Udruge može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje pet redovitih članova Udruge/Skupštine, a izabran je kandidat kojeg podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Prigodom javnih nastupa počasne postrojbe "Zrinska garda Čakovec" predsjednik Udruge zauzima počasno mjesto i nosi počasnu lentu.

Mandat predsjednika traje dvije godine i može biti ponovno biran za predsjednika Udruge.

 

Članak 24.

Predsjednik Udruge "Zrinska garda Čakovec":

- predstavlja i zastupa Udrugu,

- pokreće i rukovodi radom Udruge,

- saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva,

- usklađuje rad Predsjedništva i skrbi se o provođenju odluka i akata Predsjedništva,

- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva,

- povremeno saziva sastanke pripadnika počasne postrojbe i izvješćuje ih o radu Udruge te se interesira za njihov rad i probleme gardista,

- prima i nakon razmatranja na sjednicama Predsjedništva Udruge odgovara na pisane zahtjeve ili zamolbe glede javnih nastupa počasne postrojbe,

- predlaže Predsjedništvu određena poboljšanja glede javnih nastupa počasne postrojbe,

- prati i kontrolira uvježbavanje i javne nastupe počasne postrojbe i o tome obavještava Predsjedništvo Udruge,

- odobrava nastupe povijesne postrojbe do najviše pet gardista,

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela,

- vodi posebnu skrb o imovini Udruge i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge,

- izvješćuje o svom radu Predsjedništvo i Skupštinu Udruge,

- obnaša i druge poslove određene Statutom i poslove koje mu povjeri Skupština.

Za svoj rad predsjednik odgovara Skupštini Udruge.

 

Članak 25.

Udruga ima dva dopredsjednika koji su ujedno članovi Predsjedništva, a prvi kojeg imenuje Predsjedništvo je ujedno izvršni dopredsjednik. Dopredsjednicima zadaće utvrđuje Predsjedništvo Udruge, a između ostalog odnose se na zastupanje Udruge, marketing, financije, proračun i drugo.

Predsjednika Udruge u slučaju odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje prvi, odnosno izvršni dopredsjednik. Prvi dopredsjednik obavlja dužnost vršitelja dužnosti predsjednika Udruge do izbora novog predsjednika na sjednici Skupštine.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti prvog dopredsjednika predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje drugi dopredsjednik, i to do izbora novog predsjednika Udruge na sjednici Skupštine.

 

 

Dopredsjednici Udruge

Članak 26.

Dopredsjednike Udruge bira Skupština na rok od dvije godine i mogu biti ponovno birani. 

Za svoj rad dopredsjednici Udruge odgovaraju Predsjedništvu i Skupštini Udruge.

 

Glavni tajnik

Članak 27.

Mandat glavnog tajnika traje dvije godine i može biti ponovno biran.

Glavni tajnik Udruge poslove obavlja dragovoljno, a za pokriće troškova i ostaloga muže mu se isplatiti naknada o čemu odlučuje Predsjedništvo, dok za svoj rad odgovara Skupštini, Predsjedništvu i predsjedniku Udruge.

Glavnog tajnika bira Predsjedništvo Udruge iz redova redovitih članova Udruge, a može biti birana i osoba koja je član Predsjedništva. Predsjedništvo Udruge ujedno i razrješuje glavnog tajnika.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Predsjedništvo.

 

Članak 28.

Glavni tajnik:

- vodi upisnik članova Udruge i skrbi o članskim obvezama i zahtjevima,

- brine se za ispunjavanje zakonom propisanih obveza,

- pomaže predsjedniku u pripremi sjednica Skupštine i Predsjedništva,

- brine se o izvršenju zaključaka Skupštine i Predsjedništva,

- skrbi o vanjskoj komunikaciji Udruge, predlaže i vodi protokol,

- obavlja i druge zadaće utvrđene Statutom i odlukama Skupštine i Predsjedništva

 • pomaže Predsjedništvu, Nadzornom odboru, Sudu časti, predsjedniku Skupštine, predsjedniku Udruge, Statutarnoj komisiji u pripremama i izvršavanju zadaća koje utvrdi pojedino tijelo Udruge.

 

Nadzapovjednik

Članak 29.

Dužnost nadzapovjednika je počasna i djelatna.

Nadzapovjednik je po položaju član Predsjedništva.

Na izbornoj sjednici Skupštine potvrđuje se mandat nadzapovjednika u Predsjedništvu Udruge.

Ukoliko nadzapovjednik osobno smatra da ne može obavljati djelatnu dužnost člana Predsjedništva onda se umjesto njega na sjednici Skupštine u Predsjedništvo bira drugi član Predsjedništva.

Nadzapovjednik osobito skrbi o radu povijesne postrojbe.

Nadzapovjednika predlaže Predsjedništvo, a bira Skupština i to iz redova članova ili građana koji su se s određenim aktivnostima posebno istaknuli u djelovanju povijesne postrojbe, odnosno Udruge u cjelini, a izabran je kandidat kojeg podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Dužnost izabranom nadzapovjedniku traje dok osobno ne zahvali na povjerenoj mu dužnosti, može prestati usljed teške bolesti, prestaje smrću, a može se razriješiti dužnosti kao i svaki dužnosnik ako se ogriješi o Statut Udruge, nanese materijalnu ili moralnu štetu radu, ugledu i časti Udruge, o čemu odlučuje Skupština.

Skupština može nakon isteka mandata nadzapovjednika proglasiti osobu koja je obnašala tu dužnost počasnim nadzapovjednikom što je doživotna počast sa pripadajućom lentom. Počasni nadzapovjednik se poziva na druženja i manifestacije Udruge te na sjednice Skupštine gdje ima sva prava ako nastavi s radom kao redoviti član Udruge i ispunjava statutarne obveze.  

 

Kuma/kum zastave

Članak 30.

Dužnost kume/kuma zastave je počasna i djelatna.

Kuma/kum zastave je po položaju član Predsjedništva.

Na izbornoj sjednici Skupštine potvrđuje se mandat kume/kuma u Predsjedništvu Udruge.

Ukoliko kuma/kum smatra da ne može obavljati djelatnu dužnost člana Predsjedništva onda se umjesto nje(ga) na sjednici Skupštine u Predsjedništvo bira drugi član Predsjedništva.

Kumu/kuma predlaže Predsjedništvo, a bira Skupština i to iz redova članova ili građana koji su se s određenim aktivnostima posebno istaknuli u djelovanju povijesne postrojbe, odnosno Udruge u cjelini, a izabran je kandidat kojeg podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Dužnost kumi/kumu traje dok osobno ne zahvali na povjerenoj dužnosti, može prestati usljed teške bolesti, prestaje smrću, a može se razriješiti dužnosti kao i svaki dužnosnik ako se ogriješi o Statut Udruge, nanese materijalnu ili moralnu štetu radu, ugledu i časti Udruge, o čemu odlučuje Skupština.

Skupština može nakon isteka mandata kume/kuma zastave proglasiti osobu koja je obnašala tu dužnost počasnom/počasnim kumom zastave što je doživotna počast sa pripadajućom lentom. Počasna kuma/kum zastave se poziva na druženja i manifestacije Udruge te na sjednice Skupštine gdje ima sva prava ako nastavi s radom kao redovni član Udruge i ispunjava statutarne obveze. 

 

Nadzorni odbor

Članak 31.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova redovitih članova Udruge. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koji se biraju na rok od dvije godine uz obvezu da je u Nadzornom odboru barem jedan aktivni ili začasni pripadnik povijesne postrojbe.

 

Članak 32.

Nadzorni odbor prati provođenje Statuta i općih akata Udruge, analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Predsjedništva i njihovih radnih tijela, te nadzire financijsko i materijalno poslovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruge. Nadzorni odbor - najmanje jedanput godišnje, izvješćuje o svom radu Skupštinu Udruge građana "Zrinska garda Čakovec", te sukladno svom izvješću predlaže određene mjere.

Nadzorni odbor sastaje se namanje jednom godišnje, a po potrebi i češće i to u pravilu na prijedlog Predsjedništva u roku od 14 dana od primitka akata i drugih dokumenata o kojima će se raspravljati. Na sjednice Nadzornog odbora mogu se pozivati predsjednik Udruge, predsjednik Suda Časti, članovi Predsjedništva ili drugih radnih tijela te svi redoviti članovi Udruge ukoliko mogu doprinjeti lakšem i jednostavnijem rješavanju problematike o kojoj raspravlja Nadzorni odbor. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pisanim putem uz dostavu poziva s datumom, vremenom i mjestom održavanja te dnevnim redom i dostupnim materijalima i to tri dana prije dana održavanja sjednice. U iznimnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati po hitnom postupku na najprikladniji način. Na sjednici se bira zapisničar koji vodi zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Nadzornog odbora, a jedan primjerak čuva predsjednik Nadzornog odbora dok se drugi upućuje na pohranu i čuvanje glavnom tajniku Udruge. Uvid u zapisnik imaju pravo svi redovni članovi Udruge.

 

Sud časti

Članak 33.

Sud časti ima predsjednika i dva člana, a bira ih Skupština na rok od dvije godine.

Članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruge ne mogu biti birani u Sud časti, a povijesna postrojba može u Sudu časti imati jednog predstavnika.

Predsjednik i dva člana Suda časti biraju se iz redova članova Udruge.

Sud časti sastaje se po potrebi na temelju pisanog zahtjeva s obrazloženjem Predsjednika Udruge, Predsjedništva, Nadzornog odbora ili jedne trećine redovitih članova Udruge.

Sud časti raspravlja o povredama ugleda i časti Udruge, a prekršiteljima može izreći sljedeće kazne:

- opomenu,

- opomenu pred isključenje,

- isključenje iz Udruge.

Odluku o isključenju iz članstva Udruge koju je donio Sud časti potvrđuje Skupština Udruge, koja je mjerodavna u drugom stupnju po odlukama Suda časti, Nadzornog odbora, Predsjedništva, predsjednika Udruge, predsjednika Skupštine i ostalih tijela.

Sud časti sastaje se u roku od najmanje 14 dana od dana podnošenja zahtjeva od strane Predsjednika ili Predsjedništva Udruge. Sjednice Suda časti sazivaju se pisanim putem uz dostavu poziva s datumom, vremenom i mjestom održavanja te dnevnim redom i dostupnim materijalima i to najmanje pet dana prije održavanja sjednice. U iznimnim slučajevima sjednica Suda časti može se sazvati po hitnom postupku na najprikladniji način. Na sjednici se bira zapisničar koji vodi zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Suda časti, a jedan primjerak čuva predsjednik Suda časti dok se drugi upućuje na pohranu i čuvanje glavnom tajniku Udruge. Uvid u zapisnik imaju pravo svi redoviti članovi Udruge.

 

Statutarno arbitražna komisija

Članak 34.

Statutarno arbitražna komisija ima predsjednika i još četiri člana, a imenuje je Predsjedništvo na rok od dvije godine, odnosno do isteka mandata Predsjedništva koje je imenovalo Statutarno arbitražnu komisiju.

Statutarno arbitražna komisija utvrđuje prijedloge izmjena i dopuna Statuta u skladu sa zakonskim odredbama i prijedlozima s ciljem poboljšanja djelovanja Udruge, priprema tekstove tumačenja Statuta i upućuje ih na usklađivanje i potvrđivanje Predsjedništvu koje ih zatim prosljeđuje na donošenje Skupštini sukladno propisanom postupku. Statutarno arbitražna komisija rješava i eventualno nastale sporove ili sukobe interesa u Udruzi.

Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima od interesa ili interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Statutarno arbitražna komisija u svom radu na odgovarajući način primjenjuje Kodeks ponašanja članova Udruge Zrinska garda Čakovec i  odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Statutarno arbitražne komisije je konačna.

Ukoliko spor ili sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured državne uprave, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke Statutarno arbitražne komisije, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Statutarno arbitražne komisije.

 

Rizničar

Članak 35.

Rizničara (blagajnika) Udruge bira Predsjedništvo iz svojih redova na rok od dvije godine i može biti ponovno biran za rizničara.

Rizničar obavlja poslove i zadaće vezane uz financijsko-materijalno poslovanje Udruge.

Poslove obavlja dragovoljno, a za pokriće troškova i ostalog može mu se isplatiti naknada o čemu odlučuje Predsjedništvo.

Za svoj rad rizničar odgovara Predsjedništvu i predsjedniku Udruge.

 

Počasni predsjednik Udruge

Članak 36.

Skupština Udruge može osobu koja je obavljala djelatnu dužnost predsjednika Udruge ili je osobito pridonjela u djelovanju Udruge proglasiti počasnim predsjednikom što je doživotna počast. Počasnog predsjednika predlaže Predsjedništvo Udruge, a odluku na Skupštini mora donijeti natpolovična većina od ukupnog broja redovitih članova Udruge.

Počasni predsjednik poziva se na aktivnosti, druženja i manifestacije Udruge te na sjednice Skupštine gdje ima sva prava ukoliko djeluje i kao redoviti član Udruge te ispunjava propisane statutarne obveze.

Počasni predsjednik Udruge može se na vlastitu želju i uz poziv, odobrenje i zaduženje Predsjedništva Udruge zadužiti za izvršavanje pojedinih aktivnosti i zadataka od interesa za djelovanje Udruge. U tom se slučaju može pozvati na sjednice Predsjedništva i drugih radnih tijela Udruge u kojima ima sva prava i obveze kao i redoviti član Udruge osim prava glasovanja po pojedinim pitanjima. Pravo glasovanja počasnog predsjednika Udruge na sjednici Skupštine utvrđeno je stavkom 2. ovog članka.

Počasni predsjednik osim odgovarajuće Povelje dobiva i lentu koju može nositi u svečanim prigodama Udruge i u javnim svečanim prigodama na grudima (položenu od lijevog ramena prema desnom boku).

  

Radna tijela

Članak 37.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Predsjedništvo može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu. Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuju se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Likvidator Udruge

Članak 38.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Predsjedništva bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora.

Likvidator Udruge može biti fizička ili pravna osoba i nije uvjet da bude član Udruge, ali mora posjedovati odgovarajuće stručno financijsko i pravno znanje kako bi mogao na zadovoljavajući način voditi postupke o raspodjeli imovine Udruge.

Likvidator Udruge "Zrinska garda Čakovec" je aktualni Predsjednik Udruge.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge, ako su takva raspoloživa, a u visini koju određuje Predsjedništvo Udruge na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

 

Članak 39.

Likvidator udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge;
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja;
 • utvrditi ostalu imovinu Udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprava potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja;
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Udruzi;
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator Udruge je dužan u roku od osam (8) dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave zaključni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku od osam (8) dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 40.

Imovinu Udruge čine:

 1. Novčana sredstva
 2. Pokretne stvari
 3. Nekretnine
 4. Imovinska prava

Udruga je dužna voditi detaljan popis cjelokupne imovine iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 41.

Udruga stječe imovinu, odnosno sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:

 • uplata članarina redovitih, počasnih, začasnih podupirateljskih i ostalih članova;
 • prihoda od vlastite djelatnosti sukladno ovom Statutu i zakonu;
 • financiranju programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • tuzemnih i inozemnih investicijskih fondova;
 • donacija pravnih i fizičkih osoba;
 • ostalih izvora potpora i financiranja.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 42.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

 1. FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR UDRUGE

 

Članak 43.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema važećim zakonskim propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko poslovanje udruge zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva Udruge, a eventualni višak sredstava raspoređuje se u narednu godinu.

 

Članak 44.

O svojem materijalno financijskom poslovanju Udruga je dužna redovito izvješćivati članstvo putem tijela Udruge.

Udruga je obvezna redovito dostavljati svoja Financijska izvješća nadležnim institucijama sukladno Zakonu o udrugama i ostalim važećim zakonskim propisima koji reguliraju javnost rada i obvezu financijskog izvješćivanja neprofitnih organizacija.

 

Članak 45.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom, koji se donosi početkom godine, a vrijedi za tekuću kalendarsku godinu za koju je donesen. Godišnji financijski plan donosi Predsjedništvo, a odobrava Skupština. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se godišnje financijsko izvješće.

Predsjedništvo ovlašćuje do najviše četiri potpisnika financijskih dokumenata iz redova članova Predsjedništva, a sve financijske dokumente moraju potpisivati najmanje dva ovlaštena potpisnika.

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge.

 

Članak 46.

Novčana sredstva Udruge mogu se isključivo koristiti u okviru financijskog plana za sljedeće svrhe:

- nabavu odjevnih predmeta i opreme potrebnih za rad počasne postrojbe,

- troškove putovanja i nastupa,

- troškove promidžbenog materijala za rad Udruge,

- troškove za nagrađivanje naročito zaslužnih članova,

- za sve ostale troškove djelovanja Udruge.

 

Članak 47.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih, pomoćnih i drugih poslova koji su privremeni, ili koje nije moguće efikasno i ekonomično obavljati u okviru Udruge, Predsjedništvo povjerava poduzeću ili stručnoj osobi uz naknadu. Poslove koji se osiguravaju ugovorom, ugovaraju predsjednik ili dopredsjednik u skladu s financijskim planom.

 

Članak 48.

Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu u Čakovcu.

 

VII. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 49.

Udruga dodjeluje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvitku Udruge.

Vrste priznanja, nagrada, te kriterije za njihovu dodjelu i način dodjele utvrđuje Predsjedništvo.

 

VIII. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 50.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Predsjedništvo, predsjednik Udruge, predsjednik Statutarno arbitražne komisije i trećina redovitih članova Udruge. Nacrt izmjena i dopuna Predsjedništvo dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedbi, s time da u roku od 15 dana po prijamu nacrta obavijeste Predsjedništvo o primjedbama i mišljenjima. Na temelju primjedbi i mišljenja Predsjedništvo utvrđuje prijedlog Statuta Udruge.

 

Članak 51.

Statut donosi Skupština Udruge većinom glasova nazočnih redovitih članova, s time da je potrebno da Skupštini pribiva najmanje polovica redovitih članova upisanih u Upisnik. Ukoliko se u roku od pola ure od početka zakazanog termina održavanja Skupštine ne odazove potreban broj članova, odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, ali ne manje od jedne trećine.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

 

Članak 52.

Pravo tumačenja ovog Statuta ima Skupština Udruge, a tekstove tumačenja priprema Predsjedništvo sa Statutarno arbitražnom komisijom. Pravo tumačenja drugih akata Udruge ima Predsjedništvo Udruge.

 

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 53.

Skupština Udruge "Zrinska garda Čakovec" donosi odluku o prestanku postojanja Udruge natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja prisutnih redovitih članova Skupštine Udruge, a sjednici mora prisustvovati najmanje polovica redovitih članova Uduge. U slučaju prestanka postojanja Udruge, o njezinoj imovini odlučuje Skupština Udruge, tako da se preostala imovina prenosi udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične ciljeve i djelatnosti.

Ukoliko se u slučaju prestanka udruge ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je odredila Skupština Udruge, preostalu imovinu stječe Međimurska županija.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Statut Udruge građana Zrinska garda Čakovec usklađen je s Zakonom o udrugama (NN 74/14.), i prihvaćen je na Skupštini Udruge održanoj dana 27. veljače 2015. godine.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaju važiti odredbe i dopune Statuta od dana 26. veljače 2010. i  24. veljače 2012. godine.

 

Članak 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Čakovcu, 27. veljače 2015., 23. 2. 2018.

 

 Predsjednik Udruge

Alojzije Sobočanec, dipl. oec.